Problematika veřejného osvětlení v Berouně

Na veřejném jednání berounského zastupitelstva ve středu 20. února 2019 otevřeli naši zástupci mimo jiné otázku fungování veřejného osvětlení v Berouně. Debata potvrdila skutečnost, že město po převodu zbytku jeho majetkového podílu v tehdejších technických službách nemá nyní v ruce efektivní nástroje pro kontrolu prováděných oprav a údržby na veřejném osvětlení. I přesto byla údržba a opravy veřejného osvětlení městu fakturovány a faktury byly bez problémů propláceny… K tématu proběhla debata, jejíž záznam je možné shlédnout zde (od 02:29:00):

https://www.mesto-beroun.cz/mesto-a-urad/rada-a-zastupitelstvo-mesta/videoprenosy/on-line/?ftresult=p%C5%99%C3%ADm%C3%BD+p%C5%99enos

 

Vzhledem k nedávným masivním výpadkům veřejného osvětlení v rozsáhlejších částech Berouna jsme se začali zabývat otázkami, v jakém stavu je v současností veřejné osvětlení v Berouně a jak je spravováno. Zjistili jsme následující skutečností:

  1. Technické služby v době vlastnictví města provozovaly funkční a efektivní systém tzv. pasportů, kdy každý stožár osvětlení měl svůj list a existovala jeho evidence, kdy byl opravován, natřen, kdy by měněn zdroj světla apod. Při finálním prodeji Technických služeb společnosti AVE nebyl tento systém převeden společnosti AVE ani převeden na město (pod akvizicí je podepsán tehdejší starosta Ivan Kůs). Společnost AVE žádný alternativní systém evidence neprovozuje. Město se tímto krokem zbavilo jakékoli možnosti mít evidenci a přehled o stavu svého veřejného osvětlení. V rámci smlouvy o službách městu, respektive akvizičních smlouvách o převodu, nebyly řádně převedeny pasporty majetku města – konkrétně veřejného osvětlení a zeleně. Tyto pasporty existovaly a byly v softwarové podobě – program Kompas. Také je použit GIS, ale to je jen mapový podklad.
  2. Ve smlouvě se společností AVE (uzavřenou tehdejší starostkou Šárkou Endrlovou) je definováno, že správa a údržba veřejného osvětlení bude fakturována a doložena podrobným rozpisem prací a služeb (čl. 6.4, 6.5 smlouvy, čl. 6.5 dodatek č.1 smlouvy. ) činnosti a na základně řádného výkazu, kde bude jasně specifikováno kde a co bylo přesně provedeno. Navzdory tomu však přílohy faktur např. za období 7-12/2017 v celkové úhrnné výší přes 4,4 mil. Kč, obsahují pouze výkazy typu „veřejné osvětlení“ za x set tisíc Kč“. Tato informace je naprosto nedostatečná a odporuje řádné evidenci a tyto faktury byly velmi nepochopitelně proplaceny. Z dalších vágních popisů nelze zjistit, kdy, kde a co bylo opraveno, proto není možné zjistit, zda nedávný kolaps veřejného osvětlení je výsledkem náhody nebo zanedbané údržby. Město v tomto momentě vůbec neví, v jakém stavu veřejné osvětlení je a zda se podobná situace nebude opakovat. V roce 2018 donutil vedoucí odboru majetku a investic p. Ureš společnost AVE začít předkládat alespoň hrubé výkazy. Tyto ale stále nemají s řádným výkazem nic společného a některé chybí úplně. Chybí průběžná evidence oprav jednotlivých prvků veřejného osvětlení. Tudíž je nepodložená částka daleko větší. Tyto podrobnější výkazy nám vedoucí odboru majetku a investic p. Ureš nechce poskytnout k nahlédnutí, protože jsou prý nad rámec smlouvy s AVE.
  3. Tento zásadní nedostatek si město v zastoupení Ivana Kůse dodatečně uvědomilo, proto si v říjnu loňského roku objednalo u firmy Eltodo osvětlení s.r.o. znovuvytvoření systému pasportu a plán za skoro 1 mil. Kč (smlouva nebyla k dnešnímu datu uveřejněna na berounském portálu smluv, podepsán je tehdejší starosta Kůs). Důkazem o tom, že město ztratilo přehled o svém majetku a neví v jakém je stavu, je předmět této smlouvy, kde není přesně určena jediná položka (formulace „jedná se o cca .. sloupů, z toho cca ..“)
  4. Hodné pozornosti jsou tak nepodložené faktury za období 07/2017-12/2017 v celkové částce 4 422 734,-, ke kterým nejsou výkazy práce a jsou odůvodněny, že jsou stručné podle smlouvy s AVE.

Shrneme-li výše uvedené skutečnosti:

Město se vlivem pochybení při převodu správy majetku zbavilo funkčního systému evidence veřejného osvětlení. Firma AVE porušila povinnosti při správě cizího majetku a nevede jeho podrobnou databázi. Město ztratilo úplně přehled o situaci s majetkem města a faktury proplácelo společnosti AVE v rozporu se smlouvou, bez toho, aby vědělo, co platí, případně dokázalo v budoucnu kontrolovat historii služeb a oprav. Nakonec si tento systém (pasport veřejného osvětlení a plán údržby), který vlastními kroky zničilo, nechá za 950 tis. korun znovu vybudovat.

Historie původní společnosti Technické služby Beroun sahá až do roku 1960. V roce 1997 byla původně rozpočtová organizace Technické a zahradní služby města Berouna, jejímž zakladatelem byl Městský úřad Beroun, transformována do příspěvkové organizace. Dne 1. 4. 2004 byla společnost dále přeměněna na obchodní společnost a to na společnost s ručením omezeným. V roce 2006 do společnosti vstoupil strategický partner, společnost Středočeské komunální služby, s.r.o. Od roku 2006 jsou společníky Technických služeb Beroun, s.r.o. Město Beroun 50% obchodním podílem a Středočeské komunální služby s.r.o., zbývajícím 50% obchodním podílem.

V červnu 2014 došlo ke změně vlastnické struktury společnosti Středočeské komunální služby s.r.o. Od tohoto data je společnost Technické služby Beroun, s.r.o. součástí skupiny firem AVE CZ. Výše obchodních podílů je zachována, to znamená 50% obchodní podíl je nadále v držení Města Berouna.

Podpisem Smlouvy o převodu obchodního podílu s městem Berounem dne 13. 7. 2016 se skupina firem AVE stává 100% společníkem ve společnosti Technické služby Beroun.

Dne 1. července 2017 fúzí zaniká společnost Technické služby Beroun a vzniká nová provozovna Beroun nástupnické společsnoti AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Fúze proběhla formou sloučení s rozhodným dnem fúze 1. ledna 2017

 

Co je takzvaný „pasport„?

Pasport je evidencí hmotného a/nebo nehmotného majetku pro jeho efektivní provoz, údržbu a modernizaci.

Účelem je sledování životního cyklu majetku, správa a optimalizace jeho využití. Daná evidence je pak podkladem pro zodpovědné rozhodování při hospodaření s majetkem a optimalizace nákladů na jeho provoz, údržbu a rozvoj. Pasport  veřejného  osvětlení  (PVO) jako takový nemá jakkoliv legislativně upraven strukturu, obsah  atp. Pasport  je evidencí hmotného a nehmotného majetku pro jeho efektivní  provoz,  údržbu a modernizaci. V zásadě  se  vždy  skládá z mapové a databázové části, které jsou mezi sebou propojeny a umožňují generování libovolných sestav  (sumáře, filtrace…), sestavování plánů revizí, údržby, výměny atp., výpočty roztečí světelných míst dané  komunikace, upozorňování na anomálie, možnost propojení s monitoringem, účetním systém  atp. Z  §  185  odst.  2  zák.  č.  183/2006  Sb.  vyplývá, že veškeré polohopisné údaje o světelných místech, odběrných místech a rozvodech  VO musí být zpracovány v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (JSTK) ve tvaru vhodném k provozování v programech GIS (MYSYS, GRAMIS, T-MAPY, KOMPAS,  atd.), nikoliv tedy v souřadnicích GPS!

Ke každému novému elektrickému zařízení musí být dodána dodavatelem v potřebném rozsahu dokumentace  umožňující stavbu, provoz, údržbu a revize zařízení, jakož i výměnu jednotlivých částí zařízení a další rozšiřování  zařízení. Do dokumentace musí být zaznamenávány všechny změny elektrických zařízení proti původní  dokumentaci, které na zařízení vznikly před uvedením do  trvalého provozu“

Vlastníci technické infrastruktury jsou povinni vést o ní evidenci, která musí obsahovat polohové umístění  a  ochranu, a v odůvodněných případech, s ohledem na charakter technické infrastruktury, i výškové umístění. Na  žádost pořizovatele územně analytických podkladů, územně plánovací dokumentace, obecního úřadu, žadatele o  vydání regulačního plánu nebo územního rozhodnutí, stavebníka nebo osoby jím zmocněné sdělí vlastník technické infrastruktury ve lhůtě do 30 dnů údaje o její poloze, podmínkách napojení, ochrany a další údaje nezbytné  pro projektovou činnost a provedení stavby.

 

5. 2. 2019

p. Ureš, vedoucí OMI:

„Scan podrobnějšího měsíčního rozpisu jako vzory za roky 2017 a 2018 jste si již odnesl. Další nemohu bohužel posílat, protože tento podklad není součástí uzavřené rámcové smlouvy.“

14. 2. 2019

stanovisko Transparency International,  Pavel Jiříček

(i)  Předložené fakturace a připojené vyúčtování jsou zcela nedostačující, nekonkrétní, neprůhledné, především v rozporu s čl. 6.4., 6.5. (tyto dva odstavce ve znění Dodatku č. 1) a 6.7. Bude třeba toto napravit do budoucna a za uplynulé období vyžádat od společnosti AVE doplnění, upřesnění, specifikaci, na co byly konkrétně částky vynaloženy.

(ii)  Smlouva jako taková, celkově, i s uvedenou odměnou za poskytnuté služby mi přijde v pořádku. Jde-li o chybějící pasport, na jakousi evidenci odkazuje příloha smlouvy na straně 2 nahoře. V první fázi doporučuji obrátit se na vedení města s dotazem, co se stalo se stávajícím pasportem, kde se nachází, z jakých evidenčních údajů bylo vycházeno do dnešního dne. Na základě reakce vedení města pak bude možné zvážit další kroky.

K (i) a (ii) – Je s podivem a zároveň otázkou, jak na nedostatečnou fakturaci a vyúčtování a na chybějící pasport reagovala prováděná kontrola (auditor), která musí být v obci provedena každoročně, viz § 42 (resp. § 43) zákona o obcích. Zda bylo upozorněno na tyto nedostatky, jaké byly učiněny výzvy k nápravě, jak byla náprava realizována.

18.2.2019

p. Ureš, vedoucí OMI:

„Původní pasport VO byl spíše programem pro správu a údržbu veřejného osvětlení. Byl pořizován v dobách, kdy ředitelem tehdejších Technických služeb byl pan Kácel. V jakém rozsahu byl tehdy využíván pro správu a údržbu o tom nemáme dnes dostatečné informace. Pravděpodobně se změnami ve vedení Technických služeb, obnově výpočetní techniky a převodu na AVE CZ bylo od tohoto systému upuštěno (zřejmě nebyla obnovena licence a následně při obměně výpočetní techniky zmizel úplně). Dnes existují pouze náhledy, jak původní (živý) správcovský program vypadal. Město nikdy nemělo přístup do tohoto programu (program dle náhledů nebyl jen pro potřeby VO, ale všech činností správy pro město).

Evidenční údaje byly a jsou čerpány z technické mapy (GIS) spravované odborem ÚPRR.

Kontroly probíhaly vzhledem k širokému rozsahu prováděných prací namátkově a při větších opravách po osobní domluvě na místě a objasnění problému vždy s příslušnou odpovědnou osobou, jak ze strany TS, tak ze strany města.

V lednu 2018 jsme se dohodli na jiném průkaznějším systému vykazování prací a od února 2018 byla zavedena podrobná evidence (podrobný měsíční rozpis prací) předkládaný před schválením podkladů k fakturaci.“

 

za BEROUN SOBĚ Ing. Martin Veselý

 

Share: