Zelené město, přívětivé pro rodiny s dětmi

„Základem dobrého života ve městě je bezpečné, zdravé a příjemné prostředí pro jeho občany.“

Hlavním problémem města v této oblasti je především zhoršená kvalita ovzduší způsobená nadměrnou automobilovou dopravou, přehřívání města v letních měsících a s tím spojená nadměrná prašnost. Proto budeme prosazovat změny v dopravě a urbanistickém řešení města. Hlavní důraz budeme klást na zklidnění automobilového provozu a výsadbu stromů jak v ulicích, tak i k tomu vhodných lokalitách. Budeme prosazovat omezení tranzitní (zejména nákladní) dopravy ve městě a v obytných částech a vyžadovat zajištění výsadby zeleně u nově stavěných budov a cest. Důsledně budeme dbát na kvalitu prováděných úklidů ulic a v zatížených lokalitách prosadíme zvýšení četnosti úklidu.

Město postrádá klidné relaxační zóny, kde si mohou i starší lidé či rodiny s dětmi odpočinout ve stínu, případně zajít na kratší procházku. Proto budeme prosazovat přestavbu kempu Na Hrázi a jeho okolí, tak aby více sloužil občanům Berouna než turistům, realizaci parku Na Špici (propojení na Štulovnu) a parku Pod Homolkou. Budeme prosazovat výstavbu lávky, která propojí jižní část Ostrova s oblastí Na Podole, a výsadbu aleje směrem k hlavnímu nádraží. Naším cílem je, aby zde vznikl nový park. Chceme řešit i úpravy ploch nábřeží Berounky i Litavky, která mají velký rekreační potenciál. Prosadíme úpravu území řečiště na Závodí, které od přesunu autobusového nádraží ustrnulo ve vývoji. Chceme zregenerovat park na Městské hoře. Prosazujeme vznik nových, třeba i menších, ploch pro volnočasové aktivity, které by nás lákaly jít ven.

Hluk je jedním z nejvíce zatěžujících faktorů ve městě. Budeme usilovat o odhlučnění dálničního mostu a dalších částí dálnice za použití nových technologií tzv. „tichého asfaltu“ a instalace efektivnějších protihlukových stěn.

Město nemá dostatek kvalitních herních ploch pro děti a mládež. Budeme proto prosazovat, aby se součástí všech úprav parkových ploch stala i výstavba bezpečných dětských hřišť a drobnějších veřejných sportovišť, která budou lákat k trávení času venku.

Cyklistika je zdravým způsobem dopravy ve městě a příjemnou možností trávení volného času. Proto chceme přispět k rozvoji veřejného prostoru propojením městských zelených ploch systémem cyklotras a vybudováním nových cyklostezek, které propojí cesty podél Berounky a Litavky mezi městem a jeho okolím.

Zásadním problémem Berouna se stala nutnost likvidace části skládky Lištice. Budeme hledat možnosti, jak řešit tento problém. Věříme, že je stále ještě možné najít řešení, které by uspokojilo obě strany sporu s ohledem na minimalizaci ekologických i ekonomických dopadů.

Aktivní občané jsou pro zlepšování životního prostředí ve městě vítanou pomocí. Chceme jim umožnit realizaci výsadby dřevin nebo květin do veřejného prostoru, který tak získá na pestrosti i osobitosti. 

Odpady jsou problémem každého města. Chceme naše občany více motivovat k jeho třídění dostupnými kontejnery pro tříděný odpad a podporou využívání domácích kompostérů na zahradní odpad. Chceme se připojit mezi města výrazně motivující občany k třídění odpadů, naší inspirací je např. Mikulov, který za své řešení MESOH získal v uplynulých letech řadu ocenění.

Alergie jsou velkým problémem již více než třetiny občanů. Budeme proto prosazovat, aby se údržba zeleně prováděla tak, aby minimalizovala množství alergenů v prostředí (včasné sečení, úklid apod.). Z prostředí školek a škol odstraníme nejvíce alergenní dřeviny (škumpa, platany…) a u nové výsadby zeleně budeme dbát na výběr co nejméně alergenních druhů.

Share: