Sociální oblast nesmíme přehlížet

„O kulturnosti a úspěšnosti společnosti vypovídá způsob, jakým se dokáže postarat o své potřebné.“

Nejpalčivějším problémem města se stává ohrožení seniorů v nájemních bytech. Výše komerčních nájmů působí skrytou chudobu a v některých případech až existenční ohrožení těchto občanů. Za nutné proto považujeme realizovat výstavbu nových sociálních bytů. Budeme dbát na to, aby sociální byty byly využívány výhradně lidmi, jejichž stav tuto pomoc vyžaduje.

Narůstající podíl seniorů ve městě vyžaduje navýšení počtu pečovatelských a zdravotních služeb. Pro jejich zajištění budeme nadále podporovat stávající poskytovatele této péče. Budeme hledat cesty, jak tuto podporu ještě rozšířit. Budeme usilovat o vybudování chybějící hospicové péče.

Aktivní stáří je nejlepší cestou pro udržení samostatnosti seniorů. Podpoříme aktivity a projekty pro aktivní trávení volného času seniorů, aktivizační programy sociálních služeb, klub důchodců, trénink paměti…

Vysoký podíl předlužených domácností, který se týká až 15% občanů Berouna (!) je pro město nesmírnou zátěží. Proto budeme prosazovat omezení počtu heren ve městě, podporovat poradny pro řešení dluhové problematiky, spolupracovat s organizacemi zaměřenými na tuto problematiku a pořádat osvětové přednášky o řešení dluhové problematiky, exekucí apod.

Ve městě je nedostatek nízkoprahových zařízení pro sociálně ohrožené děti a mládež, která by jim pomohla smysluplně trávit jejich volný čas. V rámci protidrogové prevence proto podpoříme vznik dalšího klubu pro ohroženou mládež, pořádání letních táborů a nadále budeme podporovat sportovní činnost zaměřenou na práci s mládeží.

Ve městě chybí potřebné možnosti pracovního uplatnění pro hendikepované, zdravotně postižené i lidi ohrožené bezdomovectvím. Budeme se aktivně podílet na vzniku nových chráněných provozoven zaměřených na pracovní rehabilitaci.

V roce 2019 bude nutné vystěhovat denní centrum pro bezdomovce. Stávající azylový dům a noclehárna neumožňuje pomoc těžko chodícím lidem. Podpoříme vznik nového sociálního centra s noclehárnou pro bezdomovce ve vhodné lokalitě, která nebude zatěžovat své okolí.

Ve městě působí řada spolků a organizací pomáhajících tělesně postiženým, nemocným či jinak potřebným lidem. Budeme podporovat činnost těchto organizací a ve spolupráci s nimi budeme hledat možnosti jak těmto občanům pomoci.

Share: