Kultura, sport a společenský život města

Nezastupitelná úloha města v oblasti kultury spočívá v poskytování podpory a servisu těm subjektům i jednotlivcům, kteří kulturu a společenský život sami a svobodně tvoří.“

S městem Berounem je již řadu let spojená tradice pořádání kulturních akcí Talichův Beroun, Hrnčířské trhy, Berounské hradby apod. Budeme i nadále podporovat tyto kulturní aktivity.

Za základní nástroj podpory komunální kultury považujeme systém kulturních grantů. Chceme stanovit jednoduchá a přehledná pravidla pro žadatele o tyto kulturní granty, bez zbytečné administrativy a zdlouhavého projednávání. Žadatel o kulturní granty nesmí být znevýhodněn z titulu své právní subjektivity (ať se jedná o jednotlivce, nekomerční subjekty nebo podnikatele v oblasti kultury). Město musí dokázat vyřídit žádosti o granty ve včasném termínu, aby pozdní rozhodnutí o případném přidělení grantu neohrožovalo jeho samotnou realizaci. Považujeme za praktické, aby grantové řízení na podporu kulturních aktivit probíhalo dvakrát ročně – v jarním a podzimním kole.

Spolkový život, občanské a sousedské aktivity a neformální setkávání občanů jsou kořením života v obci. Nejen v rámci grantového řízení proto budeme klást důraz na podporu spolkového života, chceme cíleně zaměřit podporu i na aktivity pěstující dobré „sousedské vztahy“ a komunitní život ve všech částech města.

Základní podporou města je zajištění vhodných prostor pro aktivity různých spolků a organizací. Proto za nejjednodušší a nejpřímější formu veřejné podpory kulturního a společenského života považujeme poskytnutí prostor Kulturního domu Plzeňka pořadatelům zdarma (pouze za přiměřený podíl z případného vstupného). Nepovažujeme za smysluplné, aby např. příjemci městských grantů jejich značnou část odváděli zpět městu formou platby za pronájem městských kulturních prostor.

Funkci Městského kulturního centra (MKC) spatřujeme především v roli pružné a efektivní organizace, která poskytuje technický a organizační servis i prostorové kapacity těm, kdo kulturní a společenské dění ve městě sami vytvářejí. MKC má být zároveň garantem kontinuity kulturní tradice a má zajišťovat realizaci definovaných „základních pilířů“ městského kulturního a společenského života (např. festival Talichův Beroun, Berounské hradby, Dny evropského dědictví, ceny Trilobit apod.).

Chceme nastavit pravidla tak, aby pro pořádání dílčích kulturních aktivit (nad rámec definovaných „základních pilířů“) získávalo MKC podporu jako rovnoprávný žadatel o kulturní granty. MKC se má snažit obstát v grantové soutěži svými nápady, kreativitou, profesionálním přístupem a obhajitelnými finančními náklady.

Jakkoli by kulturní akce neměly být prioritně nahlíženy skrze vynaložené peníze, nelze takto vynakládané finanční prostředky ani opomíjet. Budeme proto trvat na zprůhlednění financování Městského kulturního centra a rozdělení přehledu jeho hospodaření podle jednotlivých středisek (městské kino, městská galerie, KD Plzeňka, Městské informační centrum, Muzeum berounské keramiky…), aby bylo možno samostatně posuzovat efektivitu jejich činnosti.

O návštěvnosti kulturních akcí a jejich úspěšnosti často rozhoduje dobrá informovanost občanů ve městě. Budeme iniciovat vznik moderně řešeného a široce zaměřeného internetového portálu, který vizuálně atraktivní formou a přitažlivým způsobem bude přinášet široké spektrum informací o společenském a kulturním životě ve městě, a to bez ohledu na to, zda je organizátorem kulturních aktivit Městské kulturní centrum, příjemce městských grantů nebo spolky a privátní subjekty, jež organizují kulturní projekty zcela bez městské podpory.

Funkční a vzájemně výhodná spolupráce se sousedními městy a obcemi – zejména s Královým Dvorem, může tvořit základ pro kulturní projekty přesahující význam a možnosti samotného Berouna. Případné úvahy o novém multifunkčním společensko-kulturním centru má smysl vést právě v takto úzké koordinaci s našimi sousedy.

Nedílnou součástí obrazu kulturnosti města je i architektonická a umělecká kvalita veřejného prostoru (městský mobiliář, figurální plastiky, skulptury, fontány…). Při kultivaci veřejného prostoru konkrétními výtvarnými prvky budeme prosazovat vyhlašování veřejných a transparentních soutěží, o jejichž vítězích rozhodne vždy vícečlenný erudovaný tým složený ze zástupců samosprávy, z výtvarníků, znalců umění, architektů i reprezentantů kulturní veřejnosti.

Pestrost kulturních aktivit je výrazem svobody a tvůrčí atmosféry. Budeme hledat způsoby, jak by mohla berounská kultura významněji vykročit i mimo kulturní sály, do ulic, hospod a kaváren, jak by mohla více rozhýbat veřejný prostor a probudit život i na méně očekávaných a netradičních místech.

Ve městě působí řada sportovních organizací, klubů a sdružení často s mnohaletou tradicí. Budeme podporovat všechny sportovní aktivity na území města se zvláštním ohledem na podporu nevýkonnostního sportu a sportovní výchovu dětí. Chceme, aby se volné plochy vhodné na rekreační sporty upravily k veřejnému sportovnímu, zejména dětí a mládeže.

Share: